Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Pobierz załącznik

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, w związku z §9 ust. 16 Statutu PZTW, postanawia się co następuje.

§ 1

Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich klubów wioślarskich będących członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZTW i jego członków.

§ 2

Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa klubu we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 1.

§ 3

 1. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony.
 2. Licencję nadaje Komisja ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych PZTW na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez członka Związku. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Komisja prowadzi ewidencję wydanych i cofniętych licencji.

§ 4

Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć:

 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego.
 2. Odpis statutu lub umowy spółki w przypadku klubu sportowego działającego jako osoba prawna albo klubu sportowego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 w 81 poz. 889, z późn. zmianami).
 3. Pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz FISA i MKOl,

§ 5

 1. Warunkiem uzyskania licencji jest:
  1. funkcjonowanie klubu w formie stowarzyszenia kultury fizycznej lub uczniowskiego klubu sportowego, spółki akcyjnej lub osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
  2. posiadanie co najmniej jednej grupy szkoleniowej młodzików, juniorów lub seniorów prowadzonej przez trenera lub instruktora wioślarstwa.
  3. dysponowanie obiektem sportowym własnym lub wynajętym pozwalającym na prowadzenie zajęć wioślarskich z zachowaniem warunków bezpieczeństwa na ww. obiekcie,
 2. Licencja powinna zawierać:
  1. nazwę i adres klubu,
  2. numer licencji
  3. datę wydania licencji
  4. pieczęć PZTW wraz z podpisem Sekretarza Generalnego/Dyrektora Biura

§ 6

Warunkiem wydania klubowi licencji jest wniesienie opłaty licencyjnej i brak zaległości w opłacaniu składki członkowskiej.

§ 7

 1. Komisja może odmówić przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § § 4 do 6 a braki, mimo wezwania, nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.
 2. Odmowa nadania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 8

 1. 1. Komisja może cofnąć klubowi licencję w przypadku:
  1. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym w okresie kolejnych trzech lat,
  2. ustania któregokolwiek z warunków przyznania licencji, o których mowa w §§ 4 do 6,
  3. ustania lub zawieszenia członkostwa zwyczajnego określonego w § 15 statutu PZTW.
 2. Jeżeli przyczyny cofnięcia licencji klubowi, o których mowa w ust. 1 stanowią również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o cofnięciu licencji może być wydana po ostatecznym zakończeniu tego postępowania.
 3. Cofnięcie klubowi licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 9

 1. Od decyzji o odmowie nadania lub o cofnięciu licencji klubowi przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w ust.1, do Zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

§ 10

Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

§ 11

Koszt wydania licencji nie może przekroczyć kosztów jej wyprodukowania.

§ 12

Regulamin na podstawie uchwały Zarządu PZTW z dnia 29 czerwca 2007 obowiązuje od dnia uchwalenia, na czas nieokreślony.

Pobierz załącznik