Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Pobierz statut

Statut PZTW

Statut Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich ze zmianami wprowadzonymi przez delegatów na Sejmiku Sprawozdawczym PZTW w dniu 25.06.2023 został zatwierdzony jako tekst jednolity przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 08.08.2023 i wpisany w dniu 07.09.2023 postanowieniem Sądu Rejestrowego dla m. st. Warszawy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (w skrócie PZTW), zwany dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami RP.
 3. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

 1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
 2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Związek jest jedynym reprezentantem polskiego sportu wioślarskiego w kraju i poza jego granicami.
 2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (w skrócie: FISA).
 3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 4. Związek zostaje powołany na czas nieograniczony.

§ 5

Związek może posiadać sztandar, flagę i odznakę organizacyjną oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

 1. Związek opiera głównie swoją działalność na pracy społecznej działaczy.
 2. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników, w tym członków Prezydium Zarządu.
 3. Członkowie Prezydium Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 może zostać przyznane przez Komisję Rewizyjną na podstawie wniosku Zarządu określającego zasady jego przyznania, w tym wskazującego osobę uprawnioną do otrzymywania wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia oraz okres, na jaki wynagrodzenie zostanie przyznane.

§ 7

Organem nadzorującym działalność Związku jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Rozdział 2
Cele Związku oraz sposoby ich realizacji

§ 8

Celami Związku są:

 1. Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa w sporcie wioślarskim oraz popularyzacja i rozwój wioślarstwa we wszystkich formach jego uprawiania;
 2. Reprezentowanie ochrona praw i interesów członków Związku oraz koordynacja ich działań;
 3. Reprezentowanie sportu wioślarskiego w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 4. Zapewnienie przestrzegania przyjacielskich zasad uczestnictwa we współzawodnictwie w sporcie wioślarskim oraz podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań zmierzających do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji opartej na zasadzie równych szans konkurentów, a także eliminowania zjawisk korupcji oraz innych form oszustwa, w tym m.in. dopingu lub manipulacji wynikami współzawodnictwa sportowego.
 5. Organizowanie i upowszechnianie wioślarstwa osób niepełnosprawnych;
 6. Organizowanie turystyki i rekreacji wioślarskiej.
 7. Popularyzacja sportu w społeczeństwie poprzez organizację zajęć i zawodów dla amatorów.

§ 9

Związek realizuje swoje cele i prawa w szczególności poprzez:

 1. Zrzeszanie klubów sportowych, okręgowych związków towarzystw wioślarskich i innych osób prawnych, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie wioślarskim;
 2. Organizację, popularyzację i rozwój sportu wioślarskiego;
 3. Ochronę praw i interesów oraz koordynację działalności członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy;
 4. Opracowanie kierunków i programów rozwoju sportu wioślarskiego w Polsce;
 5. Prowadzenie szkolenia zawodników, kadry szkoleniowej oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;
 6. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku oraz kontrolę nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad sportu wioślarskiego;
 7. Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego w sporcie wioślarskim, w tym organizowanie i prowadzenie ogólnokrajowego systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych;
 8. Opracowywanie i wydawanie przepisów, regulaminów i zasad przeprowadzania zawodów mistrzowskich, pucharowych i innych organizowanych przez Związek;
 9. Reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji narodowej i innych zespołów reprezentacyjnych do udziału w eliminacjach i finałach Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz w innych rozgrywkach międzynarodowych;
 10. Realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem licencji dla:
  1. Zawodników,
  2. Trenerów i instruktorów,
  3. Sędziów sportowych,
  4. Klubów sportowych;
 11. Określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników;
 12. Określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego;
 13. Określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to postępowanie, w tym kompetencji tych organów, trybu postępowania oraz rodzajów i wysokości kar, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;
 14. Ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności klubowej zawodników;
 15. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej związanej ze sportem wioślarskim poprzez wspomaganie i organizowanie krajowych i zagranicznych imprez masowych, akademickich, szkolnych, sportu niepełnosprawnych oraz sportu amatorskiego;
 16. Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie wioślarskim;
 17. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi: władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami i instytucjami, środkami masowego przekazu, sektorem gospodarczym oraz innymi organizacjami sportowymi, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów statutowych;
 18. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze sportem wioślarskim;
 19. Pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla rozwoju wioślarstwa;
 20. Prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek dotyczących działalności Związku;
 21. Utrzymywanie stałych kontaktów z mediami w zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Związku;
 22. Wydawanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów na obiektach oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Związku;
 23. Przygotowywanie kadry narodowej, w tym kadry narodowej osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w sporcie wioślarskim;
 24. Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych;
 25. Sprawowanie nadzoru szkoleniowego w zakresie wioślarstwa nad Szkołami Mistrzostwa Sportowego.

§ 10

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Może tworzyć własne podmioty gospodarcze lub wstępować do innych podmiotów gospodarczych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być klub sportowy, okręgowy związek towarzystw wioślarskich lub inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w wioślarstwie.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Sejmiku za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Sejmiku. Decyzja Sejmiku jest ostateczna.

§ 13

 1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające Związek organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność, w tym kluby sportowe, które nie biorą udziału we współzawodnictwie w sporcie wioślarskim.
 2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji, w której określona jest forma deklarowanej pomocy na rzecz Związku.
 3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających Związku, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Sejmiku za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Sejmiku. Decyzja Sejmiku jest ostateczna.

§ 14

 1. Sejmik może nadać osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu wioślarskiego godność „członka honorowego”.
 2. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu wioślarskiego, które pełniły funkcję Prezesa Zarządu, Sejmik może nadać godność „Prezesa Honorowego”.
 3. O nadanie godności, o których mowa w ust. 1 oraz 2, Zarząd wnioskuje do Sejmiku.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
  1. Brania udziału w Sejmiku za pośrednictwem swoich delegatów wybranych zgodnie z zasadami określonymi w Statucie;
  2. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku;
  3. Otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;
  4. Korzystania z pomocy i uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;
  5. Organizowania zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Związek, na zasadach określonych przez Zarząd;
  6. Organizowania zawodów wioślarskich w ramach sportu amatorskiego oraz imprez masowych;
  7. Wyrażania opinii o działalności Związku, wynikającej z troski o jego dobro i jego członków.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do brania udziału w Sejmiku z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku.
 3. Członkowie honorowi oraz Prezesi Honorowi mają prawo do brania udziału w Sejmiku z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku.

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
  1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Związku oraz powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju wioślarstwa i podnoszenia jego poziomu oraz realizacji zadań statutowych Związku;
  3. Dbania o dobre imię Związku i przestrzegania etyki sportu wioślarskiego;
  4. Realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe władze Związku;
  5. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Związku;
  6. Poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach wynikających z działalności Związku;
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
  1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Związku oraz powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Dbania o dobre imię Związku;
  3. Realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe władze Związku;
  4. Regularnego opłacania składek członkowskich lub innych świadczeń na rzecz Związku;
  5. Realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
 3. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
  1. Dbania o dobre imię Związku;
  2. Działalności przyczyniającej się do wzrostu roli i znaczenia sportu wioślarskiego oraz jego popularyzacji i rozwoju.

§ 17

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Związku następuje na skutek:
  1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
  2. Rozwiązania Związku;
  3. Likwidacji lub rozwiązania członka Związku - z datą wykreślenia z właściwego rejestru;
  4. Wykluczenia członka;
 2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku na podstawie uchwały Zarządu może nastąpić w przypadku:
  1. Zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 (jeden) rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu Zarządu;
  2. Działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami Związku oraz prawem powszechnie obowiązującym;
  3. Działalności członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym wniosku o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka.
 3. Wykluczenie członka wspierającego ze Związku u może nastąpić w przypadku:
  1. Działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami Związku oraz prawem powszechnie obowiązującym;
  2. Stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia przez okres 1 (jednego) roku;
  3. Działalności członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym wniosku Zarządu o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka.

§ 18

Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku:

 1. Śmierci członka;
 2. Pisemnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
 3. Podjęcia uchwały przez Sejmik o pozbawieniu członkostwa honorowego.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego przysługuje odwołanie do najbliższego Sejmiku, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, jednak nie później niż co najmniej 14 dni przed terminem odbycia się Sejmiku. W czasie procedury odwoławczej członek jest zawieszony w prawach członka Związku.
 2. Stanowisko Sejmiku w sprawach wskazanych w ust. 1 jest ostateczne.

Rozdział 4
Władze Związku

§ 20

Władzami Związku są:

 1. Sejmik
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

SEJMIK

§ 22

 1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik, który może być:
  1. Sprawozdawczo-Wyborczy;
  2. Sprawozdawczy;
  3. Nadzwyczajny.
 2. Do kompetencji Sejmiku należy:
  1. Uchwalanie generalnych kierunków i programów działania Związku;
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności władz Związku, w tym:
   1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za poprzedni rok kalendarzowy;
   2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Związku za poprzedni rok kalendarzowy;
  3. Uchwalenie regulaminu obrad Sejmiku;
  4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Zarządu na wyłączny wniosek Komisji Rewizyjnej;
  5. Wybór Prezesa Zarządu w odrębnym głosowaniu, a następnie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. Nadawanie i cofanie na wniosek Zarządu godności Honorowego Członka Związku oraz Honorowego Prezesa Związku;
  7. Uchwalanie statutu i jego zmian;
  8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku;
  9. Rozpatrywanie skarg i odwołań od decyzji Zarządu w sprawach określonych w Statucie;
  10. Ostateczna interpretacja postanowień Statutu;

§ 23

 1. W Sejmiku udział biorą:
  1. Z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych;
  2. Z głosem doradczym:
   1. Członkowie honorowi,
   2. Członkowie wspierający,
   3. Członkowie pozostałych władz Związku, o ile nie są delegatami,
   4. Zaproszeni goście.
 2. Mandaty delegatów są przyznawane według następujących kryteriów:
  1. Każdy okręgowy związek towarzystw wioślarskich otrzymuje po 1 mandacie, a jego delegat jest zgłaszany przed każdym Sejmikiem na podstawie uchwały zarządu okręgowego związku towarzystw wioślarskich;
  2. Każdy klub sportowy będący członkiem zwyczajnym Związku - otrzymuje po 1 mandacie, a jego delegat jest zgłaszany przed każdym Sejmikiem na podstawie uchwały zarządu klubu;
  3. Inny członek zwyczajny Związku - otrzymuje po 1 mandacie, a jego delegat jest zgłaszany przed każdym Sejmikiem na podstawie uchwały zarządu danego członka;
 3. Każdemu delegatowi członka zwyczajnego przysługuje od 1 do 3 głosów, przyznawanych według poniższych zasad:
  1. 1 głos – każdemu delegatowi członka zwyczajnego;
  2. 2 głosy – delegatowi klubu sportowego, który to klub jest zrzeszony w Związku co najmniej 10 lat oraz przez ostatnie 4 lata nieprzerwanie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek rozumianym jako udział w mistrzostwach Polski w dowolnej kategorii wiekowej;
  3. 2 głosy – delegatowi okręgowego związku towarzystw wioślarskich, zrzeszającego 4 lub więcej klubów sportowych będących członkami zwyczajnymi Związku;
  4. 3 głosy – delegatowi klubu sportowego, który to klub spełnia kryteria określone w pkt 2), a dodatkowo zajął co najmniej 15 miejsce w punktacji ogólnej współzawodnictwa klubów sportowych organizowanego przez Związek w ostatnim cyklu olimpijskim. Przyznana na tych zasadach liczba głosów obowiązuje na całą kadencję władz Związku następującą po cyklu olimpijskim, w którym liczone były punkty do punktacji ogólnej.
 4. Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika ani w drodze korespondencyjnej.
 5. Głosy przysługujące poszczególnym delegatom są niepodzielne.
 6. O ile nie zastosowano procedury wynikającej z § 17 ust. 2  pkt 2 Statutu, członek zwyczajny, który według stanu na dzień poprzedzający obrady Sejmiku zalega z zapłatą składek członkowskich dłużej niż rok i najpóźniej w dniu poprzedzającym Sejmik nie ureguluje zaległych składek, jest pozbawiony prawa głosu na tym Sejmiku.

§ 24

Delegaci wybierani są na czas udziału delegata w Sejmiku, na który został zgłoszony przez danego członka zwyczajnego.

§ 25

 1. Sejmik obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd.
 2. Do prawomocności uchwał Sejmiku niezbędna jest:
  1. Obecność na Sejmiku połowy członków zwyczajnych reprezentowanych przez delegatów w pierwszym terminie, potwierdzona podpisem delegata na liście obecności;
  2. Niezależnie od liczby członków zwyczajnych reprezentowanych przez delegatów w drugim terminie.

§ 26

 1. Sejmik zwoływany jest przez Zarząd w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku, Zarząd zawiadamia członków i Komisję Rewizyjną, na co najmniej 30 dni przed terminem Sejmiku.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 dokonuje się listownie lub środkami komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Termin zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony na co najmniej 30 dni przed terminem Sejmiku.

§ 27

 1. Nadzwyczajny Sejmik może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy;
  2. Na wniosek:
   1. Komisji Rewizyjnej,
   2. co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.
 2. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Sejmiku powinna zostać podjęta w terminie 1 miesiąca od daty skutecznego złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 3. Nadzwyczajny Sejmik przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od podjęcia uchwały przez Zarząd.
 4. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 2 lub 3 Nadzwyczajny Sejmik zwołuje Komisja Rewizyjna.
 5. Nadzwyczajny Sejmik obraduje jedynie nad sprawami, dla których został zwołany.

ZARZĄD

§ 28

 1. Zarząd Związku składa się od 11 do 15 członków (w zależności od ustalonej przez Sejmik liczby członków Zarządu w danej kadencji), w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów, Przewodniczącego Rady Zawodniczej oraz pozostałych członków Zarządu.
 2. Członkiem Zarządu (jako Wiceprezes ds. sędziów i regat) zostaje przewodniczący Kolegium Sędziów PZTW wybrany przez Ogólnopolskie Zebranie Sędziów Wioślarskich, pod warunkiem zatwierdzenia jego kandydatury przez Sejmik zwykłą większością głosów.
 3. Co najmniej 20% miejsc w składzie Zarządu przysługuje przedstawicielom klubów będących członkami zwyczajnymi Związku, chyba, że nie stanęli do wyborów w takiej liczbie.
 4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 4 lata i rozpoczyna się od podjęcia uchwały o wyborze składu Zarządu podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku i trwa do dnia poprzedzającego odbycie się Wyborczego Sejmiku.

§ 29

 1. Członek Zarządu Związku nie może:
  1. Łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na Sejmik zwołany dla wyboru władz Związku;
  2. Prowadzić działalności gospodarczej związanej z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
  3. Posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego działań statutowych;
  4. Być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
  5. Być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
  6. Łączyć funkcji członka Zarządu z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  7. Łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w sporcie wioślarskim;
  8. Być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
  9. Być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm. 7), dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
  10. Być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla osoby:
   1. posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
   2. będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
   3. będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą
   - jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
  11. Być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
  12. Być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.
 2. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego w dniu wyboru:
  1. prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,
  2. posiada akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego działań statutowych
  3. jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,
  4. wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
  5. pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w sporcie wioślarskim,
  6. jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego
  - jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać umowę lub zrezygnować z pełnionych funkcji.
 3. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu Związku w dniu wyboru jest osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zrezygnować z tej funkcji, chyba że jej osoba najbliższa odpowiednio zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zbędzie akcje lub udziały, wystąpi ze spółki lub rozwiąże umowę albo przestanie być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem.
 4. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 lub 3, Sejmik odwołuje członka zarządu Związku niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 lub 3.

§ 30

 1. Zarząd wybierany jest przez Sejmik.
 2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu przysługuje delegatom lub osobom, które nie mają statusu delegata na Sejmik, a które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową.
 3. Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Zawodniczej wybierani są w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności spośród kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4 lub 5.
 4. Kandydata na Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu (poza Przewodniczącym Rady Zawodniczej) może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku w terminie nie później niż 14 dni przed terminem Sejmiku. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej lub elektronicznej, przez którą rozumie się wiadomość mailową, do której dołączono skan pisemnego zgłoszenia kandydata. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wyrażenia zgody na kandydowanie zgłoszonej osoby.
 5. Jeżeli w trybie określonym w ust. 4 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa Zarządu, kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa 3 delegatów w trakcie Sejmiku.
 6. Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów na Prezesa Zarządu w pierwszym głosowaniu nie otrzymał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugie głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów.
 7. Jeżeli w procedurze określonej w ust. 4 nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba kandydatów na członków Zarządu, dodatkowych kandydatów może zgłosić grupa 3 delegatów w trakcie Sejmiku. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Sejmik dokonuje wyboru członków Zarządu zwykłą większością głosów.
 8. W razie uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów do Zarządu, w sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie jest możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków Zarządu, przeprowadza się między nimi dodatkowe głosowanie. W takim przypadku do Zarządu zostaje wybrany kandydat, który uzyskał najwięcej głosów.
 9. Kandydata na Przewodniczącego Rady Zawodniczej zgłasza każdy delegat w trakcie Sejmiku.
 10. Przewodniczącym Rady Zawodniczej zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów w pierwszym głosowaniu nie otrzymał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugie głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku Przewodniczącym Rady Zawodniczej zostaje wybrany kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów.

§ 31

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru i dokonuje spośród swojego grona wyboru Wiceprezesów.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego przewodniczącego posiedzenia.
 3. W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka zarządu, interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw.
 4. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 32

 1. Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes Zarządu.
 2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany Wiceprezes.
 3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
  1. zwoływanie posiedzeń Zarządu i Prezydium Związku;
  2. składanie Zarządowi informacji o stanie Związku;
  3. nadzorowanie wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu;
  4. wykonywanie za Związek czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 4. Prezes informuje Zarząd Związku o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 5. Funkcje Prezesa Zarządu może pełnić ta sama osoba maksymalnie przez 2 (dwie) następujące po sobie kadencje.

§ 33

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  1. Śmierci członka;
  2. Rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie;
  3. Odwołania,
 2. Odwołania członka Zarządu dokonuje Sejmik bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
 3. W razie ustania członkostwa w Zarządzie Przewodniczącego Rady Zawodniczej Sejmik dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego Rady Zawodniczej na zasadach określonych w Statucie.

§ 34

Do kompetencji Zarządu w należy:

 1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu na zasadach określonych w Statucie;
 2. Zwoływanie Sejmiku;
 3. Realizacja uchwał Sejmiku;
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku;
 6. Przyjmowanie i wykluczanie oraz ocena działalności członków zwyczajnych i wspierających Związku;
 7. Wybór delegatów do reprezentowania Związku w organizacjach współpracujących;
 8. Powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych działających na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd;
 9. Sporządzanie i przedstawienie Sejmikowi corocznego sprawozdania z działalności Związku;
 10. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju wioślarstwa;
 11. Nadawanie klubom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym;
 12. Ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek rocznych, licencji oraz innych opłat od osób fizycznych i prawnych na rzecz Związku;
 13. Wybór osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu na Sejmiku;
 14. Wspieranie finansowe członków Związku: zawodników, trenerów oraz sędziów z wypracowanych przez Związek środków i składek sędziowskich;
 15. Wybór Komisji współpracujących ze Związkiem i zatwierdzanie ich regulaminów;
 16. Powoływanie i odwoływanie członków organów dyscyplinarnych na zasadach określonych w Regulaminie dyscyplinarnym;
 17. Ustalanie zasad i trybu zmian przynależności klubowej zawodników;
 18. Ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego;
 19. Ustalanie regulaminów sportowych;
 20. Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
 21. Ustalanie zasad i trybu wydawania licencji w sporcie wioślarskim;
 22. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez PZTW działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych;
 23. Podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia do krajowych i zagranicznych organizacji;
 24. Wprowadzanie zmian do Statutu przyjętego przez Sejmik wynikających ze stanowiska organu nadzoru nad Związkiem lub sądu rejestrowego, na podstawie uprzedniego upoważnienia Sejmiku wyrażonego w formie uchwały;
 25. Interpretacja Statutu między Sejmikami oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych;
 26. Realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym;
 27. Podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do kompetencji innych władz Związku.

§ 35

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Związku jego uprawnienia posiada Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Związku.
 2. W skład Prezydium wchodzi 5 osób wybranych przez Zarząd.
 3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego przewodniczącego posiedzenia.
 4. Prezydium odpowiada przed Zarządem za podjęte w jego imieniu decyzje i ma obowiązek przedstawienia sprawozdań z podjętych decyzji na każdym posiedzeniu Zarządu.

§ 36

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 5 razy w roku, a posiedzenia Prezydium w miarę potrzeb między posiedzeniami Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Zarządu i Prezydium przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  1. Transmisję posiedzenia Zarządu w czasie rzeczywistym;
  2. Dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Zarządu mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce jego obrad.
 4. Szczegółowe warunki techniczne przeprowadzenia posiedzenia Zarządu w trybie, o którym mowa w ust. 3 określa regulamin Zarządu.

§ 37

 1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w miejsce tych, których mandat wygasł, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, Zarząd w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska zwołuje Nadzwyczajny Sejmik w celu wyboru nowego Prezesa Zarządu. Wybór Prezesa Zarządu w takim trybie nie powoduje skrócenia kadencji władz Związku. Do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu funkcję Prezesa Zarządu pełni wybrany przez Zarząd Wiceprezes.
 3. W przypadku, gdy nie ma możliwości uzupełnienia nowych członków Zarządu, a liczba członków Zarządu spadnie poniżej dolnej granicy określonej w Statucie, Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajny Sejmik w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, a w przypadku, gdy do końca kadencji obecnych władz pozostało nie więcej niż 3 miesiące - w celu przeprowadzenia wyborów nowych władz Związku.
 4. Zarząd lub Komisja Rewizyjna może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Sejmiku w celu przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie 3 (trzech) miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, przewidziane jest przeprowadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna jest statutową władzą Związku pełniącą funkcje kontroli i nadzoru.
 2. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom, jak również osobom, które nie mają statusu delegata, posiadających doświadczenie w sprawowaniu kontroli wewnętrznej w organizacjach społecznych.
 3. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 4. Co najmniej jedno miejsce w Komisji Rewizyjnej przysługuje przedstawicielowi klubów będących członkami Związku, chyba że żaden kandydat klubów nie stanął do wyborów.
 5. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
  3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów;
  4. Nie mogą być osobami, które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 8. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostaną wybrani nowi członkowie Komisji Rewizyjnej, ich kadencja trwa do najbliższego Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku.

§ 39

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań;
 2. Badanie okresowych sprawozdań i bilansów;
 3. Żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli do Zarządu Związku;
 4. Przedkładanie sprawozdania z działalności Sejmikowi oraz wyłączność w stawianiu wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Związku;
 5. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania okresowych sprawozdań finansowych Związku
 6. Zwołanie Sejmiku w przypadkach określonych w Statucie;
 7. Podejmowanie decyzji o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie oraz określenie zasad jego przyznania, w tym określanie wysokości wynagrodzenia oraz okresu, na jaki wynagrodzenie zostanie przyznane.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu i w innych władzach Związku z głosem doradczym.

§ 40

 1. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić członek zwyczajny Związku nie później niż 14 dni przed terminem Sejmiku. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej lub elektronicznej, przez którą rozumie się wiadomość mailową, do której dołączono skan pisemnego zgłoszenia kandydata. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wyrażenia zgody na kandydowanie zgłoszonej osoby.
 2. Jeżeli w procedurze określonej w ust. 1 nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, wówczas kandydatów na pozostałych członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić każdy z delegatów na Sejmiku.
 3. Na członków Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów pomiędzy kandydatami, w sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie jest możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadza się pomiędzy nimi drugie głosowanie.

§ 41

 1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
  1. Śmierci członka;
  2. Rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie;
  3. Odwołania.
 2. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Sejmik bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 42

 1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, ma ona prawo uzupełnić swój skład w miejsce tych, którzy ustąpili, zostali odwołani lub których mandat wygasł, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru. Jeżeli nie istnieje możliwość uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ten sposób, Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Sejmik, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 2. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Sejmiku w celu przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie 3 (trzech) miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewidziane jest przeprowadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku.

Rozdział 5
Odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 43

Członkowie Związku, zawodnicy, szkoleniowcy, sędziowie, osoby pełniące funkcje w statutowych władzach Związku i komisjach specjalistycznych, inni działacze, organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i innych wewnętrznych przepisów obowiązujących w sporcie wioślarskim.

§ 44

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Dyscyplinarnym, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.
 2. Przepisów regulaminu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna opiera się na następujących zasadach:
  1. Prawa do obrony;
  2. Dwuinstancyjności postępowania.
 4. Od orzeczeń organów dyscyplinarnych Związku stronie przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, na warunkach określonych w Statucie oraz Regulaminie Trybunału.

Rozdział 6
Komisje oraz inne organy doradcze Związku

§ 45

 1. W skład Rady Zawodniczej wchodzą 3 osoby wybrane spośród grona zawodników posiadających licencję zawodniczą PZTW zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Związku.
 2. Przewodniczącego Rady Zawodniczej wybiera Sejmik, a pozostałych członków Rady Zawodniczej wybiera Zarząd.
 3. Członkowie Rady Zawodniczej wybierani są na 4-letnią kadencję w latach, w których odbywają się Sprawozdawczo-Wyborcze Sejmiki
 4. Do zakresu działania Rady Zawodniczej należy:
  1. Reprezentowanie interesów zawodników wobec władz Związku oraz innych organizacji i jednostek działających w strukturach Związku,
  2. Współdziałanie z kadrą trenersko-instruktorską w realizacji zadań szkoleniowych,
  3. Nadzór nad realizacją przez zawodników regulaminów i przepisów,
  4. Współdziałanie z władzami Związku w zakresie spraw socjalno-bytowych, dyscyplinarnych i społeczno-wychowawczych zawodników.

§ 46

 1. W skład Rady Trenerów wchodzą osoby wybrane spośród grona trenerów posiadających licencję PZTW zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Związku.
 2. Członkowie Rady Trenerów wybierani są na 4-letnią kadencję w latach, w których odbywają się Sprawozdawczo-Wyborcze Sejmiki.
 3. Do zakresu działania Rady Trenerów należy:
  1. Reprezentowanie interesu kadry szkoleniowej wobec władz Związku oraz innych organizacji i jednostek działających w strukturach Związku,
  2. Przedstawianie Zarządowi i pionowi szkolenia Związku koncepcji długofalowych kierunków szkolenia.
  3. Współdziałanie w opracowywaniu planów szkolenia kadr zawodniczych oraz kadr trenersko- instruktorskich,
  4. Opiniowanie wniosków w zakresie pomocy materialnej zawodników oraz kadry trenerskiej i instruktorskiej,
  5. Inicjowanie i ocena współpracy pionu szkolenia z innymi komisjami Związku,
  6. Przewodniczący Rady Trenerów może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu jako gość.
 4. Rada Trenerów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział 7
Nagrody i wyróżnienia

§ 47

 1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla sportu wioślarskiego zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i pracowników Związku oraz innych osób fizycznych i prawnych.
 2. Związek może występować o nadanie odznaczeń i odznak państwowych oraz resortowych osobom wymienionym w ust. 1.
 3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odrębne przepisy.

Rozdział 8
Majątek i fundusze Związku

§ 48

 1. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Związku i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
 3. Na fundusze Związku składają się:
  1. wpłaty wpisowego;
  2. składki członkowskie;
  3. dotacje na realizację zadań zleconych pochodzących od organów państwowych;
  4. darowizny;
  5. zapisy i spadki;
  6. dochody z majątku;
  7. wpływy uzyskane z działalności gospodarczej;
 4. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd.

§ 49

Do reprezentowania Związku i składania oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych, uprawnieni są działający łącznie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Sekretarz Generalny wraz z Główną Księgową lub Członkiem Zarządu.

Rozdział 9
Zmiana statutu. Rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 50

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Sejmik kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia majątku Związku pozostałego po jej likwidacji wymagają dla swej ważności podjęcia ich większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Związku uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Sejmik określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 51

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 52

Prawo interpretacji niniejszego statutu pomiędzy Sejmikami przysługuje Zarządowi Związku. Ostateczna interpretacja postanowień Statutu należy do Sejmiku, na podstawie uprzednio złożonego wniosku o interpretację.

Pobierz statut