Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1

 1. Regaty muszą być przeprowadzane zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym.
 2. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający ważne badania lekarskie oraz licencję PZTW.
 3. Badania lekarskie
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia zawodnicy uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTW podlegają ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.
  Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
  - W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może również wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
  - W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.
  - W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.
  Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu.
  Uznawane będą jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej.
  Powyższe wymagania dotyczą również zawodników – Masters.
 4. Zawodnicy i zawodniczki wagi lekkiej oraz sterniczki i sternicy obowiązani są mieć przy sobie, w trakcie ważenia dowód tożsamości i okazać go na żądanie Komisji Sędziów.
 5. Pozostali zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać taki dokument na terenie toru wioślarskiego dla udokumentowania tożsamości osób wchodzących w skład osady.

Rozdział 2

 1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY
  1. Kluby, zgłaszające się do zawodów muszą posiadać licencję.
  2. Kluby, zgłaszające się do zawodów nie mogą zalegać z opłatami:
   • składki członkowskiej na rok bieżący i poprzednie,
   • kar pieniężnych nałożonych na poprzednich imprezach,
   • wpisowego do regat.
  3. Zgłoszenia do regat dokonują kluby poprzez stronę internetową: www.wioslarstwo.poznan.pl w ustalonym terminie podanym w regulaminie regat.
  4. W przypadku zawodów wielodniowych rozgrywanych systemem przedbieg – finał jednego dnia obowiązuje oddzielne zgłoszenie do każdej konkurencji każdego dnia.
  5. Wszystkie zmiany w osadach i wycofania muszą być zgłaszane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach szczegółowych regat.
  6. Pion szkolenia PZTW lub organizator regat po otwarciu zgłoszeń sprawdza ich prawidłowość i zamieszcza listę zgłoszeń w określonym w regulaminach regat terminie na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl.
  7. Zgłoszenia do regat dokonane po terminie określonym w regulaminie szczegółowym regat można dokonać do 3 godzin przed zabraniem delegatów poprzez stronę internetową: www.wioslarstwo.poznan.pl po dokonaniu dodatkowej opłaty zgodnej z pkt. 3 rozdziału 4 niniejszego WIS.
 2. ŁODZIE I WIOSŁA
  1. Osada startująca musi mieć na dziobie numer wylosowanego toru. Numer zapewnia organizator i wydaje za kaucją.
  2. Wielkość numerów startowych winna wynosić: wysokość 20 cm, szerokość 14 cm, wysokość cyfr 19 cm, szerokość konturu cyfry 2 cm. Kolor czarny na białym lub jasnożółtym tle.
  3. We wszystkich regatach krajowych na wiosłach w barwach narodowych mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy, którzy otrzymali pisemną zgodę od Dyrektora Sportowego PZTW. Pozostałe osady startują obowiązkowo z wiosłami w barwach klubowych.
  4. Zawodniczki i zawodnicy – młodzicy mają obowiązek we wszystkich regatach krajowych przez cały rok kalendarzowy używania wioseł typu MACON.
 3. INNE POSTANOWIENIA
  1. Startujące kluby mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach przewidzianych programem regat np. otwarcie regat - pod rygorem kary regulaminowej.
  2. Startujące kluby mają obowiązek przestrzegania zasad umieszczania na sprzęcie i strojach reklam według obowiązujących przepisów.

Rozdział 3

Uprawiających wioślarstwo w 2023 roku dzieli się w zależności od wieku, płci lub masy ciała.

 1. DZ i CH - młodzicy, dziewczęta i chłopcy są to wioślarki i wioślarze oraz sternicy urodzeni w latach 2009-2012. Kategoria dzieli się na dwie grupy: Młodzicy A (zawodnicy 13-14 letni) oraz Młodzicy B (zawodnicy 11-12 letni). Zawodnicy 12 letni mogą startować w zawodach dla grupy młodzików A.Dla tej grupy dozwolony jest dwukrotny start dziennie z zachowaniem dwugodzinnej przerwy pomiędzy startami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą. Dystans rozgrywania wyścigów dla Młodzików A wynosi - 1500 metrów, natomiast dla Młodzików B - 500 metrów.
 2. KJM i MJM - juniorki i juniorzy młodsi, są to wioślarki i wioślarze oraz sternicy urodzeni w roku 2007 i 2008. W tej grupie dozwolone są dwa starty dziennie z zachowaniem minimum dwugodzinnej przerwy pomiędzy wyścigami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
 3. KJ i MJ - juniorki i juniorzy są to wioślarki i wioślarze oraz sternicy urodzeni w roku 2005 i 2006. W tej grupie dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie, nie więcej jednak niż w dwóch konkurencjach. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
 4. KJL i MJL - juniorki i juniorzy wagi lekkiej są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 2005 i 2006 oraz spełniają poniższe warunki.
  1. Masa ciała juniorek kategorii lekkiej nie może przekroczyć 57,5 kg
  2. Średnia masa ciała osady juniorek nie może przekraczać 55 kg
  3. Masa ciała juniorów kategorii lekkiej nie może przekraczać 67,5 kg
  4. Średnia masa ciała osady juniorów nie może przekraczać 65 kg
  5. Ważenie juniorek i juniorów kategorii lekkiej rozpoczyna się najwcześniej 2 godz. przed, i kończy na 1 godz. przed pierwszym startem w każdej konkurencji, a jest dokonywane w każdym dniu zawodów. Do ważenia zgłasza się cała osada, w strojach startowych, z dowodami tożsamości z fotografią. W przypadku rozgrywania jednego dnia kilku wyścigów w tej samej konkurencji zawodniczki i zawodnicy ważeni są tylko przed pierwszym startem.
  6. W tej grupie dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie, nie więcej jednak niż w dwóch konkurencjach. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
 5. KB i MB - senior B są to wioślarki i wioślarze oraz sternicy urodzeni w latach 2001-2004.
  W tej grupie wiekowej zawodniczki i zawodnicy mają prawo wielokrotnego startu, chyba że regulamin regat stanowi inaczej. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
 6. KBL i MBL - senior B kategoria lekka są to wioślarki i wioślarze urodzeni w latach 2001-2004. W tej grupie wiekowej zawodniczki i zawodnicy mają prawo wielokrotnego startu, chyba że regulamin regat stanowi inaczej. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m. Warunki dodatkowe dotyczące masy ciała zawodniczek i zawodników wagi lekkiej w tej kategorii wiekowej są identyczne, jak dla zawodników KL i ML.
 7. KA i MA - seniorki i seniorzy są to wioślarki i wioślarze oraz sternicy urodzeni w roku 2000 i starsi. Zawodnicy w tej grupie wiekowej nie mają ograniczeń ilości startów, chyba, że regulamin regat stanowi inaczej. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
 8. KL i ML - kategoria lekka kobiet i mężczyzn są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 2000 i starsi i spełniają następujące warunki:
  1. Masa ciała wioślarek kategorii lekkiej nie może przekraczać 59 kg
  2. Średnia masa ciała osady kobiecej nie może przekraczać 57 kg
  3. Masa ciała wioślarek kategorii lekkiej w zawodach na ergometrze nie może przekraczać 61,5 kg
  4. Masa ciała wioślarzy kategorii lekkiej nie może przekraczać 72,5 kg
  5. Średnia masa ciała osady męskiej nie może przekraczać 70 kg
  6. Masa ciała wioślarzy kategorii lekkiej w zawodach na ergometrze nie może przekraczać 75 kg
  7. Ważenie zawodniczek i zawodników kategorii lekkiej rozpoczyna się najwcześniej 2 godz. przed, i kończy na 1 godz. przed pierwszym startem w każdej konkurencji, a jest dokonywane w każdym dniu zawodów. . Do ważenia zgłasza się cała osada, w strojach startowych, z dowodami tożsamości z fotografią. W przypadku rozgrywania jednego dnia kilku wyścigów w tej samej konkurencji zawodniczki i zawodnicy ważeni są tylko przed pierwszym startem.

W przypadku zamiany zawodnika wagi lekkiej na zawodnika rezerwowego po upływie terminu ważenia określonego regulaminem wykonuje się ważenie tego zawodnika nie licząc średniej wagi osady. Zawodnik taki nie może przekroczyć indywidualnego limitu wagi dla danej kategorii wagowej.

 1. KW i MW - kategoria masters - są to zawodniczki i zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 27 lat i więcej oraz w danym sezonie nie startowali w składzie osad seniorskich. Organizatorzy mogą dokonać podziału kategorii masters na grupy wiekowe w poszczególnych konkurencjach.
  Prawo startu w kategorii masters w regatach organizowanych przez PZTW mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający ważne badania lekarskie oraz licencję zawodnika kategorii masters.
  Jeżeli ilość zgłoszeń do regat w konkurencjach KW i MW nie będzie zapewniała rozegrania pełnych finałów w co najmniej czterech grupach wiekowych oddzielnie kobiet i mężczyzn Komisja Sędziowska będzie klasyfikować łącznie wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn przeliczając czas rzeczywisty osiągnięty przez załogę poprzez odjęcie poprawek czasowych odpowiednich dla wieku zawodnika - w przypadku 1x KW lub 1x MW oraz średniej arytmetycznej wieku osady - w przypadku konkurencji pozostałych.
  Wiek zawodnika (zarówno dla klasyfikacji wg grup FISA jak i dla przeliczania) zaokrąglany jest do pełnych lat, czyli zawodnik - niezależnie od miesiąca urodzenia - kwalifikowany jest do grupy wiekowej odpowiadającej rocznikowi urodzenia. Średnią arytmetyczną osady zaokrągla się do pełnych lat.
 1. Sternicy i sterniczki

Uwaga!!! We wszystkich kategoriach wiekowych dopuszczalny jest start sterniczek w osadach męskich i odwrotnie, sterników w osadach żeńskich.

   • Masa ciała zarówno sterniczki jak i sternika w osadach juniorek i juniorów oraz seniorek i seniorów musi wynosić minimum 55 kg, w tym maksymalne dociążenie do 15 kg
   • Masa ciała sternika w osadach chłopców i dziewcząt oraz juniorek i juniorów młodszych musi wynosić 45 kg w tym maksymalne dociążenie do 15 kg

Ważenie sterników na legalizowanej wadze obowiązuje w każdym dniu regat (w stroju startowym), najwcześniej na dwie godziny i najpóźniej na jedną godzinę przed pierwszym startem. Dociążenie musi być umieszczone w łodzi - tuż obok sternika i być okazywane zawsze przez sterników na starcie, jak i sędziom zaraz po minięciu linii mety. Wiek sternika w osadach seniorskich nie podlega ograniczeniu, przy czym musi zawierać się w jednej z kategorii wiekowych wymienionych w rozdz. 3 pkt. 1-8. Natomiast w osadach juniorów i juniorów młodszych obowiązuje ograniczenie górnej granicy wieku analogicznie, jak dla wioślarzy tych grup. W osadach młodziczek i młodzików sternikami może być juniorka lub junior młodszy ewentualnie młodzik lub młodziczka B.

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek klubu sportowego, PZTW może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej, jednak może to dotyczyć tylko reprezentanta Polski powołanego na zawody międzynarodowe w wyższej kategorii wiekowej.

Rozdział 4      Koszt uczestnictwa w regatach

 1. Kluby wioślarskie zgłaszające osady do regat ponoszą wszystkie związane z tym koszty oraz samodzielnie załatwiają zakwaterowanie i wyżywienie dla zawodników i osób towarzyszących.
  Uwaga: koszty niewykorzystanych noclegów i wyżywienia pokrywają zamawiający.
 2. Wysokość wpisowego w regatach centralnych oraz mistrzostwach Polski wynosi – 50 zł za każdego zawodnika zgłaszanego do każdej konkurencji, z wyjątkiem centralnych regat kontrolnych juniorów w Kruszwicy, gdzie wpisowe wynosi - 50 zł za każdego zgłoszonego zawodnika.
 3. Wysokośc wpisowego w regatach centralnych za dodatkowe zgłoszenie po wyznaczonym w regulaminie zawodów terminie, a dokonane do 3 godz. przed zebraniem delegatów wynosi – 150 zł za każdego zgłoszonego zawodnika do każdej konkurencji.
 4. Wpisowe do regat nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.
 5. Wpłata wpisowego do regat powinna być uiszczona w systemie online bezpośrednio podczas dokonywania zgłoszenia do zawodów w terminie podanym w regulaminie imprezy.
 6. Osady zgłoszone przez Dyrektora Sportowego PZTW nie podlegają opłacie wpisowego.
 7. Brak wpłaty wpisowego spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami.

Rozdział 5      Grzywny i kaucje

Sędzia Główny ma prawo nałożyć grzywny za:

 1. Niestawienie się na starcie osady niewycofanej lub nie wycofanie jej do 3 godzin przed zebraniem delegatów - 200za każdą osadę (wyjątkiem może być jedynie zwolnienie lekarskie).
 2. Dokonanie nielegalnej wymiany zawodników oraz podanie fałszywych danych - dyskwalifikacja osady i kara na klub - 500 .
 3. Za nieprzestrzeganie zasad ruchu na torze regatowym - 200 zł.
 4. Za drastyczne naruszenie zasad bezpieczeństwa zawodników lub spowodowanie wypadku - 500 zł.
 5. Za brak barw klubowych na wiosłach, niejednolite stroje, brak numeru startowego, kulki ochronnej i inne naruszenia WRS lub WIS - 200 zł.
 6. O nałożonej karze Sędzia Główny powiadamia natychmiast delegata zainteresowanego klubu.
 7. Grzywny i kaucje są płatne w kasie sekretariatu regat u organizatora.
 8. Odwołanie od należnych kar i grzywien będzie rozpatrywane na miejscu regat przez Komisję Odwoławczą zgodnie z postanowieniami WRS i WIS.
 9. Kaucja protestowa wynosi 200.
 10. Nieopłacenie przez klub grzywny w wyznaczonym terminie będzie skutkować niedopuszczeniem winnej osady do dalszego etapu eliminacji.

Rozdział 6     Punktacja

 1. Drużynowy Mistrz Polski wyłoniony zostanie po zsumowaniu punktacji:
  • Mistrzostwa Polski na ergometrze
  • Mistrzostw Polski Seniorów
  • Młodzieżowych Mistrzostw Polski
  • Mistrzostw Polski Juniorów
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych)
  • Mistrzostwa Polski Młodzików
  • Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kategorii seniorów i juniorów
  • Mistrzostwa Polski w Sprincie

  Wszystkie startujące osady objęte punktacją ww. imprez otrzymują punkty.
 2. Punktacja Współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzona przez Komisję Sportu Dzieci i Młodzieży przy Departamencie Sportu MSiT.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski KB/MB 19-22 lat

  • Program
   K – 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+, 1x wl, 2x wl, 2- wl
   M – 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+, 1x wl, 2x wl, 2- wl
  • Punktacja
   Lokata 1 2 3 4 5 6 7 8  
   Punkty
   1x/1x wl 25 21 17 15 4 3 2 1 88
   2-/2x 30 25 20 18 6 4 3 1 107
   2x wl/ 2- wl 25 21 17 15 6 4 2   90
   4-/4x 34 28 23 20 7 5     117
   8+ 36 30 24 21         111

Mistrzostwa Polski Juniorów KJ/MJ 17 - 18 lat

  • Program
   K – 1x, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 8+, 1x wl, 2x wl
   M – 1x, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 8+, 1x wl, 2x wl
  • Punktacja
   Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
   Punkty
   1x/1x wl 15 12 10 9 7 6 5 4 3 2 1 74
   2-/2x  18 14 12 10 6 5 4 3 2 1 1 76
   2- wl/2x wl 15 12 10 8 6 5 1         57
   4-/4+/4x 20 16 13 12 8 6 3         78
   8+ 21 17 14                 52

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży KJM/MJM 15 - 16 lat

  • Program
   K – 1x, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 4x+, 8+
   M – 1x, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 4x+, 8+
  • Punktacja
   Jedynki, dwójki
   Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
   Punkty
   1x 12 10 8 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 61
   2-/2x 14 12 9 6 5 4 2 2 1 1 1 1   58
   4-/4x 16 13 10 8 6 4 2 2 1 1       63
   4+/4x+ 16 13 10 8 6 4 2             59
   8+ 17 14 11 8 4                 54

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików DZ/CH 13 - 14 lat

  • Program
   DZ/CH – 1x, 2x, 4x-, 4x+, 8x+
  • Punktacja
   Lok. 1 2 3 4 5  
   Punkty 
   1x, 2x, 4x, 4x+ 5 4 3 2 1 15
   8x+ 7 5 4     16

   W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do klasyfikacji zalicza się tylko te imprezy, w których wzięły udział minimum trzy kluby.

Rozdział 7      Ustalenia porządkowe

 1. Za prawidłowe wyposażenie toru, bezpieczeństwo i higienę odpowiada organizator bezpośredni regat.
 2. Organizator bezpośredni regat jest obowiązany do wywieszenia w ogólnie dostępnym miejscu planu toru regatowego z podaniem zasad ruchu na torze:
  1. w czasie treningów
  2. w czasie regat
  Zaleca się, aby program regat zawierał również taki plan.
 3. Na 30 minut przed rozpoczęciem, podczas trwania regat oraz 15 minut po zakończeniu regat tor regatowy jest dla treningów bezwzględnie zamknięty.
 4. Zastępca Sędziego Głównego ds. organizacji i starszy sekretarz obowiązani są do przesłania do PZTW w ciągu siedmiu dni czytelnych sprawozdań.
 5. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym informatorem i sprawach spornych decyduje komisja w składzie:
  1. wytypowany na dane regaty przedstawiciel Zarządu PZTW,
  2. przedstawiciel Kolegium Sędziów PZTW,
  3. Sędzia Główny regat.
  Komisja ta będzie wydawała decyzje w oparciu o regulamin i obowiązujące przepisy. Odwołania od nałożonych kar komisja winna rozpatrzyć na miejscu i w czasie trwania regat.

Rozdział 8     Informacja dodatkowa

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszące na regatach muszą być obowiązkowo ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
 2. W przypadku konieczności rozegrania eliminacji, gdy ilość zgłoszonych osad wynosi o jedną więcej, niż ilość torów, osady z obu wyścigów eliminacyjnych zgłaszają się u startera na 5 minut przed terminem planowanego startu pierwszej serii eliminacyjnej. Jeżeli jedna lub więcej osad nie zgłosi się na starcie, eliminacje się nie odbywają.
  Osady zajmujące ostatnie miejsce w takich eliminacjach nie kwalifikują się do finału.
  W finałach osady ustawia się w następujący sposób: osady, które zajęły pierwsze miejsca w poprzednim szczeblu eliminacji płyną na torach 3 i 4, drugie miejsca na torach 2 i 5, trzecie miejsca na torach 1 i 6. Losowanie torów odbywa się między osadami wymienionych par.
 3. W Mistrzostwach Polski Seniorów, Seniorów B 19 - 22 lata, Juniorów 17 - 18 lat, Juniorów Młodszych 15 – 16 lat, Młodzików, oraz Mistrzostwach PZTW Masters, konkurencje rozgrywane są przy starcie minimum 2 osad.
 4. Objaśnienia skrótów poszczególnych konkurencji
  1x jedynka   2+ dwójka ze sternikiem
  2x dwójka podwójna   4- czwórka bez sternika
  4x czwórka podwójna bez sternika   4+ czwórka ze sternikiem
  4x+ czwórka podwójna ze sternikiem   8+ ósemka
  2- dwójka bez sternika   8x+ ósemka podwójna ze sternikiem
 5. Konkurencje wchodzące w skład programu Igrzysk Olimpijskich
  Kobiety 1x 2x 2xL 4x 2- 4- 8+
  Mężczyźni 1x 2x 2xL 4x 2- 4- 8+
 6. Konkurencje rozgrywane w Mistrzostwach Świata Seniorów
  Kobiety 1x 2x 4x 2- 4- 8+ 1xL 2xL 4xL 2-L
  Mężczyźni 1x 2x 4x 2- 4- 8+ 1xL 2xL 4xL 2-L

Rozdział 9      Zasady dekoracji na regatach

Zasady przebiegu dekoracji na regatach i zawodach na ergometrze zwanych dalej regatami organizowanymi na terenie kraju na podstawie WRS i WIS, a będących mistrzostwami Polski.

 1. Zasady obowiązują w regatach mających miejsce na terenie Polski, a będących mistrzostwami Polski następujących kategorii wiekowych:
  1. Mistrzostwa Polski Seniorów
  2. Mistrzostwa Polski Juniorów
  3. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
  4. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
  5. Długodystansowe Mistrzostwa Polski
  6. Mistrzostwa Polski na ergometrze
 2. Dekoracji na ww. regatach dokonuje obecny na regatach członek Zarządu PZTW. Asysta lokalnych przedstawicieli jest dopuszczalna (przedstawiciele władz lokalnych, sponsorzy itp.) po uzgodnieniu z przedstawicielem PZTW.
 3. Sposób dekoracji:
  1. Osoby do dekoracji prowadzi sędzia wyprowadzający za nim idą asystentki niosące medale w kolejności srebrny, złoty i brązowy oraz inne nagrody. Za nimi przedstawiciel PZTW oraz pozostali dekorujący.
  2. W pobliżu podium szereg rozchodzi się: sędzia i asystentki na stronę lewą, a pozostali na prawą.
  3. Spiker wywołuje zawodników zaczynając od miejsca trzeciego. Zajmujący miejsce pierwsze wchodzi na podium, gdy pozostałe miejsca są już zajęte.
  4. Po zajęciu miejsc na podium dekorujący wręcza medale zaczynając od miejsca trzeciego. Pozostałe nagrody są wręczane w tej samej kolejności przez asystujące osoby. Asystentki podają medale i pozostałe nagrody w tej samej kolejności co medale.
  5. Po wręczeniu dekorujący wracają na poprzednie miejsca asystentki również, gdy wszyscy są na miejscach rozlega się hymn przy MP Seniorów i Juniorów, przy pozostałych hejnał mistrzostw.
  6. Po dekoracji i odegraniu hymnu dekorujący i pozostali odchodzą w tym samym szyku jak w stronę podium tzn. sędzia wyprowadzający, asystentki, osoby dekorujące. Zawodnicy zostają na podium.
 4. Na ww. regatach nie mogą wręczać medali osoby niebędące członkami Zarządu PZTW.
 5. Niedopuszczalne jest by kwiaty, bądź pozostałe nagrody wręczały asystentki.
 6. Za kolejność i sposób przeprowadzenia dekoracji odpowiedzialny jest sędzia wyprowadzający wyznaczony przez Sędziego Głównego regat.
 7. Kolejność udziału w dekoracji ustala się w przeddzień finałów, pisemnie podając spikerowi, kto dekoruje, w czyjej asyście, wraz z zajmowanym stanowiskiem (ww. winno być uzgodnione z dekorującym) w dniu finałów.
 8. Dla prezesa PZTW w wypadku jego obecności na regatach rezerwuję się dekorację następujących wyścigów: 1x MA, 1x KA, 4- MA, 4- KA, 8+ MA, 8+ KA chyba, że zostanie to ustalone inaczej.
 9. W wypadku, gdy na regatach jest wyjątkowy VIP (np. Prezydent, przedstawiciel FISA) może nastąpić odstępstwo od niniejszych zasad w porozumieniu z członkami Zarządu PZTW i organizatorem regat.

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO - REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDONIONEJ SPORTOWO